ข้อมูลติดต่อนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลติดต่อนักศึกษา

พระครูวินัยธร ณรงค์พร วุฑฺฒิโช นิธิมงคล
vi10.narongporn@gmail.com
https://sites.google.com/site/bangkai300/home
http://bangkainainontabile.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------

พระครูประสิทธิธรรมาทร เอี้ยงปาน
vi10.prasit@gmail.com
https://sites.google.com/site/prasitvi10
http://prasit1010.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระชัชวาลย์ โชติปัญโญ  นาคกัน
vi10.chatcha@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10chatcha/
http://wattai
vi10.blogspot.com/
----------------------------------------------------------------พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม จำเนียรกูล
pm.sommai123@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10sommai123/
http://vi10sommai.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------พระครูบวรสาธุวัตร (สุริยา) ปวโร  โพธิ์ไกร
vi10.suriya@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10suriya/
http://bawornsadhuwatr.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------

พระปลัดสมบัติ สีลธโน เรืองทอง
vi10.sombat@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10sombat/
http://watmai9.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระมหาสมชาย สิริภทฺโท ผลฤทธิ์
vi10.somchasi357@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10somchasi/home/
http://somchali.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระเอกศักดิ์ อริยวํโส  โสภิตานนท์
vi10.eakasak@gmail.com
https://sites.google.com/site/wipassna10/
http://vi10eakasak.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระสุภกิจ สุปญฺโญ ธำรงค์ธนกิจ
vi10.aquare333@gmail.com
https://sites.google.com/site/supakitvi10/home
http://suppakitvi10.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระมหาชาติชาย ขนฺติธมฺโม มณีคำ
vi10.phraadoonnoway@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10phraadoon/home
http://maneekhamvi10.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------


พระปพน อินฺทปญฺโญ  ลีประโคน
vi10.phrapaphon@gmail.com
https://sites.google.com/site/paphoninthapanyo/home
http://paphonleeprakhon.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระสมหวัง สติสมฺปนฺโน ลวดเงิน
vi10.somwang2014@gmail.com
https://sites.google.com/site/satisampanno2523/home
http://satisampanno.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระสมวน วีรสุทฺโธ เกิดสบาย
vi10.samuan@gmail.com
https://sites.google.com/site/vipasanasamuan10
http://sonaeudtara10.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระนรงค์ ชุตินฺธโร  พูลสวัสดิ์
vi10narong@gmail.com
https://sites.google.com/site/chutinvi10/home
http://vipasana10.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระอำนาจ สีลสํวโร ดอกคำ
vi10.seerasangwaro@gmail.com
https://sites.google.com/site/amnatsrswr/
http://seerasawaro.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระธีรเมธ จนฺทวํโส กอบุตร
vi10.kuitarking07@gmail.com
https://sites.google.com/site/gkuitarking/
http://guitarking07.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระเทวะฤทธิ์ กวินฺโท เหมือยประกอบ
vi10.tewarit@gmail.com
https://sites.google.com/site/minvipasana10/
http://kavinto.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระนันทวัฒน์ อคฺคธมฺโม เตชเอี่ยมสกุล
vi10.nantawat@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10nantawat
http://pranantawat-vi10.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วรรธน์นศรี
vi10.khampeethep@gmail.com
https://sites.google.com/site/vipassanaversion10/home
http://tepsaphansoong.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระอินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ ตรีไวทยานนท์
vi10.inthrapakorn@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10jokemaster/home
http://vi10-inthrapakorn.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
พระสุขุม พลธโร อุดมไพบูลย์วงศ์
phaladharo@gmail.com
https://sites.google.com/site/phaladharo/
http://vipassana5038.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------
แม่ชีนนทพร โสภณ
vi10.nonsophon@gmail.com
https://sites.google.com/site/nonthapornvi10/
http://vimutidhamaram.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น